Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen.

Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding ‘categorie B’  en daarbij behorende CBR/BNOR praktijkexamens. Deze zijn van toepassing op Autorijschool Michel Molenaar, verder genoemd ‘Rijschool’.

Artikel 2. Rijopleiding.

De rijopleiding omvat rijlessen:
a. gegeven door een bevoegde rijinstructeur;
b. met een tijdsduur van minimaal 60 minuten;
c. die volledig worden benut voor het geven van rijinstructie;
d. voor cursisten die bevoegd zijn om te rijden;
e. voor cursisten van 18 jaar en ouder(of 16,5 bij deelnamen aan 2todrive).

Artikel 3. Verplichtingen Rijschool.

De Rijschool zorgt ervoor dat:
a. de cursist voor de rijopleiding een rijtest (proefles) aflegt. Genoemde rijtest (proefles) is gratis indien de cursist kiest voor een lespakket. Indien cursist kiest voor losse lessen zal de rijtest (proefles) in rekening worden gebracht als één lesuur.
b. de uitslag van de rijtest (proefles) binnen 24 uur aan de cursist wordt meegedeeld;
c. de cursist een passende rijopleiding wordt aangeboden;
d. de cursist binnen 14 dagen na het praktijkexamen de eventuele teveel betaalde lesuren van de rijopleiding op zijn/haar rekening krijgt overgemaakt;
e. de cursist zo goed als mogelijk tot het CBR/BNOR examenniveau wordt opgeleid;
f. wanneer in overleg tussen rijinstructeur en cursist overeen is gekomen dat praktijkexamen kan worden gedaan, deze aanvraag binnen 14 dagen bij het CBR wordt ingediend;
g. de datum van het praktijkexamen minimaal één week van tevoren aan de cursist wordt bevestigd;
h. de cursist een lesvoertuig ter beschikking heeft tijdens het praktijkexamen.

Artikel 4. Verplichtingen Cursist.

De Cursist dient:
a. alle door de rijtest (proefles) aanbevolen rijlessen van de rijopleiding tot het praktijkexamen te volgen, mits de rijinstructeur minimaal twee weken voor het examen de wijzigingen doorgeeft;
b. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door de rijinstructeur wordt een wachttijd van 10 minuten in acht genomen welke eventueel in mindering wordt gebracht op de lestijd);
c. bij niet nakomen van de afgesproken rijles, zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen;
d. bij verhindering van de afgesproken rijles dient minimaal 48 uur van tevoren aan de rijinstructeur te worden gemeld;
e. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles niet binnen 48 uur na het overeengekomen tijdstip door hem/haar wordt afgezegd (zondag alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend);
f. alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;
g. indien er meer lessen nodig zijn, dan dat er lessen in het pakket zitten, dan dient de cursist zonder meer extra lessen bij te kopen.

Artikel 5. Betaling.

5.1. De cursist is verplicht het overeengekomen bedrag voor de rijopleiding vóór de afgesproken betalingstermijn te voldoen.
5.2. De betaling geschiedt via een machtiging aan Rijschool, contant of via gespreide betaling zoals overeengekomen op deze lesovereenkomst.
5.3. Rijschool is niet gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst de lesprijs te verhogen. Indien de examengelden door het CBR worden verhoogd, zal dit door Rijschool aan de cursist worden doorberekend.
5.4. Cursist is in gebreke wanneer de betaling niet voor de afgesproken datum aan de rijinstructeur is voldaan, zonder dat enige aanmaning vereist is.
5.5. Indien de cursist niet tijdig heeft betaald wordt zonder aanmaning vanaf de vervaldatum 2% per maand rentevergoeding over het openstaand bedrag berekend.
5.6. Indien cursist na aanmaning in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, zal het bedrag worden verhoogd met incassokosten en invorderingskosten met een minimum van € 100,- in te vorderen door een gerenommeerd incassobureau.
5.7. Bij niet tijdige betaling is Rijschool gerechtigd de rijlessen en het reserveren van het examen te staken.

Artikel 6. Praktijkexamen.

6.1. Indien het praktijkexamen wegens slechte weersomstandigheden door het CBR wordt uitgesteld, brengt Rijschool de gemaakte kosten voor eventuele extra rijlessen bij de cursist in rekening.
6.2. De cursist is bij uitstel van het praktijkexamen geen kosten verschuldigd als hij/zij het praktijkexamen niet kan afleggen, doordat:
a. cursist vanwege ziekte niet in staat is om het examen af te leggen en hij/zij dit d.m.v. een doktersverklaring binnen 7 dagen na examendatum aan Rijschool kan aantonen;
b. een familielid tot en met de tweede graad van de cursist of van de rijinstructeur is overleden binnen 4 dagen voor het praktijkexamen of op de dag van het praktijkexamen wordt begraven;
c. het lesvoertuig of een gelijkwaardig type op het praktijkexamen niet ter beschikking is;
d. het lesvoertuig door de examinator wordt afgekeurd. Rijschool zorgt er in dit geval voor dat zonder extra kosten een nieuw praktijkexamen wordt aangevraagd.
6.3. Voor een spoed-praktijkexamen t.b.v. studie, werk of vertrek naar het buitenland, brengt Rijschool € 25,- administratiekosten in rekening.
6.4. Rijschool bepaalt het lesschema, het aantal lesuren, het moment van aanvraag van de Tussentijdse Toets en (her)examen(s). Cursist dient zicht te allen tijde te conformeren aan het opleidingsadvies van Rijschool.

Artikel 7. Examengeld bij losse lessen.

Bij aanvraag van het praktijkexamen dient het examengeld overgemaakt te zijn op de rekening van Rijschool.

Artikel 8. Beëindiging rijopleiding.

1. Indien Rijschool haar verplichtingen niet nakomt kan de cursist zonder kosten stoppen met de rijopleiding. Rijschool zal het verrekenbare tegoed binnen 14 dagen aan cursist betalen.
2. De cursist kan schriftelijk de rijopleiding beëindigen om medische reden(en) waardoor van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden de rijopleiding te continueren. Cursist dient een doktersverklaring te kunnen overleggen. Rijschool zal in dit geval het tegoed, minus betaalde examengelden en administratiekosten met een minimum van € 100,- binnen 14 dagen aan cursist betalen.
3. Rijschool is gerechtigd de rijopleiding te beëindigen, als blijkt dat de verstandhouding tussen beiden de kwaliteit van rijlessen negatief beïnvloedt.
4. Indien cursist de rijopleiding wenst te beëindigen, zal in geen geval terugbetaling plaatsvinden van de gedane betalingen.
5. Indien cursist binnen 3 maanden geen vervolgafspraken heeft gemaakt en Rijschool ook niets meer heeft vernomen van cursist, dan is Rijschool gerechtigd de overeenkomst zonder tegenbericht en zonder retourbetaling te beëindigen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

1. De cursist is niet aansprakelijk voor schade(n) van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijtest (proefles), rijles en het praktijkexamen.
2. Rijschool is niet aansprakelijk voor schade(n) die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de cursist door het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen welke de rijvaardigheid beïnvloeden.
3. Rijschool is niet aansprakelijk voor boetes en/of andere financiële consequenties, indien de cursist, ondanks zijn/haar eigen verklaring, onbevoegd is het lesvoertuig te besturen.
4. Rijschool heeft alle benodigde verzekeringen afgesloten, welke vereist zijn voor het geven van rijopleiding in een, volgens reglement van het CBR, goedgekeurd examenvoertuig.

Artikel 10. Klachtenregeling.

1. De cursist kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de rijinstructeur, een beroep doen op bemiddeling.
2. Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk worden gedaan binnen 7 dagen nadat het geschil is ontstaan.
3. Indien bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing leidt wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.
4. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Algemene verordening gegevensbescherming 25 mei 2018

De cursist geeft hierbij toestemming voor het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens die tussen rijschool, CBR, Planner en accountant worden gebruikt t.w.
*aanmaken lesaccount, leskaart/vorderingenkaart
*Gebruik persoonsgegevens via CBR-Top, machtiging door cursist
*Gebruik persoonsgegevens voor facturatie
*Gebruik persoonsgegevens voor eventueel incassokantoor
*Gebruik persoonsgegevens voor gebruik accountant
*Gebruik persoonsgegevens voor gebruik social media (foto video materiaal)